Vad är planetära gränser?

Begreppet planetära gränser representerar nio kvantitativa planetära gränser inom vilka mänskligheten kan fortsätta att utvecklas och frodas på jorden i kommande generationer. Det är ett koncept utvecklat av en grupp forskare ledda av Johan Rockström vid Stockholm Resilience Center. Om dessa gränser överskrids ökar risken för storskaliga plötsliga eller oåterkalleliga miljöförändringar.  

Den planetära gräns som är mest överskriden är biologisk mångfald. Detta eftersom arter utrotas i onaturligt hög hastighet, som följd av mänsklig aktivitet. Klimathotet är på tredje plats men är det hot som just nu får störst uppmärksamhet.

Nedan är de gränser som ingår och deras status enligt forskningsgruppen.

Licensed under CC BY 4.0
Källa: "Azote for Stockholm Resilience Centre, based on analysis in Wang-Erlandsson et al 2022".

PLANETÄR GRÄNS KVANTITATIVT MÅTT STATUS
Förlust av biologisk mångfald (biosphere integrity) Antal arter som försvinner | miljoner arter per år Överskriden
Klimatförändring (climate change) CO2 i atmosfären Överskriden
Kvävecykeln
Fosforcykeln
(biogeochemical flows)
Mängd N2 per år från atmosfären
Mängd fosfor per år till oceanerna
Överskriden
Stratosfäriskt ozon (stratospheric ozone depletion) Koncentration av ozon Ej överskriden
Havsförsurning (ocean acidification) Genomsnittlig mättnad av havsvatten mätt i aragonit Nästan överskriden
Global färskvattenanvändning (freshwater change) Konsumtion av färskvatten per år Överskriden
Landanvändning (land-system change) Procent av landareal som används för jordbruk Överskriden
Kemisk förorening (novel entities) Koncentration av giftiga substanser, plaster, endokrina disruptorer, tungmetaller. Överskriden
Atmosfärisk aerosol (atmospheric aerosol loading) Koncentration av partiklar i atmosfären Ej överskriden

Erfarenhet och en modern pedagogisk plattform

Vi kombinerar vår pedagogiska plattform med djupa kunskaper inom design och utbildningsframtagande för att kunna erbjuda den bästa lärupplevelsen för våra kunder.

Genom vårt egenutvecklade LMS presenterar vi en pedagogisk miljö för våra deltagare och förenklar för administratörer genom att i realtid kunna följa deltagarnas framsteg.

OM VÅRA UTBILDNINGAR

Om våra utbildningar

Ledande experter

Vi jobbar med ledande experter inom hållbarhet.

Om våra utbildningar

Interaktiv e-utbildning

Onlinebaserade e-utbildningar med quiz, filmer och interaktivitet.

Om våra utbildningar

Diplom och certifikat

När du genomfört din certifieringsutbildning erhåller du ditt diplom.

Om våra utbildningar

När du vill

Du genomför utbildningen på distans och kan göra den var och när du vill.

Om våra utbildningar

Övningar

Utbildningarna varvas med övningar där du tränar dina kunskaper.

Om våra utbildningar

Film

Utbildningarna innehåller animerade filmer som pedagogiskt förklarar ämnena.

Om våra utbildningar

Studieplan

En pedagogisk studieplan leder dig genom utbildningen.

Om våra utbildningar

I din takt

Gör utbildningen i din takt och tillgång under 12 månader.

INNEHÅLL OM HÅLLBARHET

Tre frågor till hållbarhetschefen.

Här ställer vi tre frågor om hållbarhet och vilka deras prioriteringar är just nu till olika hållbarhetschefer.

Läs mer
Samtal om hållbarhet

Vi samtalar med hållbarhetschefer om utmaningar, möjligheter, risker och annat inom hållbarhetsområdet.

Läs mer
FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Vi går här kort igenom vad FN:s globala mål är för något.

Läs mer
Planetära gränser.

Vi går här kort igenom vad planetära gränser är för något.

Läs mer
Scope 1, 2 och 3.

Vi går här kort igenom vad scope 1, 2 och 3 betyder inom ramen för hållbarhet.

Läs mer
CSDD

Vi går här kort igenom vad CSDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) är för något.

Läs mer
Hållbarhetspolicy.

Här förklarar vi kort vad en hållbarhetspolicy är och vad den är till för.   

Läs mer
Hållbarhetsförkortningar.

Det finns en hel del olika förkortningar inom hållbarhetsområdet.
Här listar vi och förklarar några av dem.

Läs mer