Hållbarhetsförkortningar

Det finns en hel del olika förkortningar inom hållbarhetsområdet. Här listar vi och förklarar några av dem.

BSR

Business for Social Responsibility
BSR är en global ideell organisation som arbetar med sitt nätverk av mer än 250 medlemsföretag och andra partners för att bygga en rättvis och hållbar värld.
Länk

CDM

The Clean Development Mechanism
Är definierad i artikel 12 i Kyotoprotokollet. Den tillåter ett land med ett utsläppsminsknings- eller utsläppsbegränsningsåtagande att genomföra ett utsläppsminskningsprojekt i utvecklingsländer.
Länk

CDP

Carbon Disclosure Project
Är en ideell verksamhet som driver det globala informationssystemet för investerare, företag, städer, stater och regioner för att hantera sin miljöpåverkan, och driver företag och regeringar att minska sina utsläpp av växthusgaser, skydda vattenresurser och skydda skogarna.
Länk

CDSB

Climate Disclosure Standards Board
År en ideell organisation som arbetar för att tillhandahålla information till investerare och finansmarknader genom att integrera klimatförändringsrelaterad information i vanlig finansiell rapportering.
Länk

CFCs

Chlorofluorocarbons
Är en grupp föreningar av kol, väte, klor och fluor, som är de typiska gaserna som kan användas i rengöringsmedel, kylmedel och aerosoldrivmedel. CFC skadar ozonlagret i jordens atmosfär.

CNG

Compressed Natural Gas
I Sverige kallat för fordonsgas. Den kan bestå både av naturgas och biogas. Både naturgas och biogas består framför allt av metan, vilket gör att de två gaserna i de flesta sammanhang är utbytbara.

CoC


Code of Conduct
Uppförandekod.                                                                                                                                                                                                                     

COP 3

Conference of the Parties 23 (1997 i Kyoto, Japan)
Förenta nationernas klimatkonferens 1997 ägde rum i december 1997 i Kyoto, Japan. Det var här som Kyoto-protokollet antogs. Detta var den 3:e gången som COP sammanträdde. COP är det beslutande organet som ansvarar för att övervaka och granska genomförandet av United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

COP 20

Conference of the Parties 20 (2014 i Lima, Peru)
Förenta nationernas klimatkonferens 2014 ägde rum mellan den 1 till 12 december i Lima, Peru. Detta var den 20:e gången som COP sammanträdde. 

COP 21

Conference of the Parties 21 (2015 i Paris, Frankrike)
Förenta nationernas klimatkonferens 2015 ägde rum mellan den 30 november och 12 december 2015 i Paris, Frankrike och var den största samlingen av världsledare någonsin.
Detta var den 21:a gången som COP sammanträdde.

COP 22

Conference of the Parties 22 (2016, i Marrakech, Marocko)
Förenta nationernas klimatkonferens 2016 pågick mellan den 7 och 18 november 2016 i Marrakech, Marocko. Detta var den 22:a gången som COP sammanträdde. 

COP 23

Conference of the Parties 23 (2017, i Bonn, Tyskland)
Förenta nationernas klimatkonferens 2017 pågick mellan den 6 och 17 november 2017 i Bonn i Tyskland. Ordförandeland var Fiji, men mötet hölls i Bonn där FN:s klimatkonventions sekretariat finns. Detta var den 23:a gången som COP sammanträdde.

COP 24

Conference of the Parties 24 (2018, i Katowice, Polen)
Förenta nationernas klimatkonferens 2018 hölls i Katowice i Polen den 2 till 15:e december 2018. Detta var den 24:e gången som COP sammanträdde. 

COP 25

Conference of the Parties 25 (2019, i Madrid, Spanien)
Förenta nationernas klimatkonferens 2019 hölls i Madrid i Spanien den 2 till 13:e december 2019 under chilensk ledning. Detta var den 25:a gången som COP sammanträdde.

COP 26

Conference of the Parties 26 (2021, i Glasgow, Skottland)
Förenta nationernas klimatkonferens 2021 hölls i Glasgow i Skottland 31 oktober till 12:e november 2021. Konferensen var ursprungligen planerad att hållas i november 2020, men sköts fram ett år på grund av coronapandemin. Storbritannien stod värd för mötet, i samarbete med Italien. Detta var den 26:a gången som COP sammanträdde. Här kan du läsa om COP27.

CSDD

Corporate Sustainability Due Diligence Directive
Ett direktivförslag från EU som ska möjliggöra en snabbare grön transformation och skydda mänskliga rättigheter i Europa men också utanför. Mer om CSDD här

CSR

Corporate Social Responsibility
Att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.                        

CSRD

Corporate Sustainability Reporting Directive
EU:s direktiv om om hållbarhetsrapportering som ersätter Non-Financial Reporting Directive (NFRD).                                              

DJSI

Dow Jones Sustainability Indices
Lanserades 1999 som det första globala indexet för hållbarhet. Indexen erbjuds i samarbete mellan RobecoSAM och S&P Dow Jones Index. De följer aktieutvecklingen för världens ledande företag när det gäller ekonomiska, miljömässiga och sociala kriterier.

EHS

Environment, Health and Safety
På svenska miljö, hälsa och säkerhet. Förkortningen används ofta som ett namn på en avdelning i ett företag eller myndighet.         

EMAS

The EU Eco-Management and Audit Scheme
Är en EU-förordning som trädde i kraft den första januari 1995. Den syftar till att på frivillig väg få företag att bli miljövänligare. EMAS bygger på ISO 14001, men innehåller också andra delar som ingår i ett miljöarbete.   

E-PRTR

European Pollutant Release and Transfer Register
Är ett Europaomfattande register som tillhandahåller miljödata från industrianläggningar i EU:s medlemsstater och i Island, Liechtenstein, Norge, Serbien och Schweiz.

ERU

Emission Reduction Unit
Enligt Kyoto-protokollet är en ERU en överlåtbar enhet som representerar ett ton koldioxidekvivalent av utsläppsminskning eller lagring.

ESG

Environmental, Social and Governance
Det vill säga miljö, samhälle och (bolags-) styrning. Det har kommit att bli ett centralt begrepp för hållbarhetsarbetet i företags- och finansvärlden.

EU ETS

The European Union Emissions Trading System
Det är EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS, som är ett avgörande styrmedel för att EU ska nå de egna klimatmålen och internationella åtaganden inom Parisavtalet.

GHG

Green House Gas
Växthusgaser är både naturliga och konstgjorda gaser som utgör grunden till växthuseffekten genom att absorbera och utstråla infraröd strålning.

GMO

Genetically Modified Organism
Är en organism som har en eller flera främmande gener tillförda med hjälp av genteknik. Det krävs i Sverige tillstånd för all slags hantering av GMO, oavsett om man ska forska om GMO eller vill sälja en GMO‑produkt.

GRI

Global Reporting Initiative
Global Reporting Initiative är en internationell oberoende standardorganisation som hjälper företag, regeringar och andra organisationer att förstå och kommunicera deras effekter på frågor som klimatförändringar, mänskliga rättigheter och korruption.
Länk

GSSB

Global Sustainability Standards Board
Ansvarar för att sätta globalt accepterade standarder för hållbarhetsrapportering. GSSB övervakar utvecklingen av GRI-standarderna.

GWP

Global warming potential
Är ett mått på förmågan hos en växthusgas att bidra till växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) redovisar beräkningar av de olika växthusgasernas GWP-värden i sina rapporter.

ILO

International Labour Organisation
Internationella arbetsorganisationen grundades 1919 och har sitt säte i Genève i Schweiz. Organisationens mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor som en förutsättning för fred mellan och inom nationerna emot barnarbete och människohandel.

ISO 14001


International Organization for Standardization 14001
Är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning.                                                                                            

ISO 26000


International Organization for Standardization 26000
Är en vägledande standard för organisationers samhällsansvar.                                                                                                

ISO 37001


International Organization for Standardization 37001
Anger krav och ger vägledning för att införa, genomföra, underhålla, granska och förbättra ett ledningssystem mot mutor.

LCA

Livscykelanalys (Life cycle assessment eller life cycle analysis)
Är en metod för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel.                         

NFR

Non-Financial Reporting
En form av transparensrapportering där företag redovisar icke-finansiella information, inklusive information om mänskliga rättigheter.

NFRD

Non-Financial Reporting Directive
Ett EU-direktiv om hållbarhetsrapportering som funnits sedan 2014. Ersätts av CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. är en internationell organisation för utbyte av idéer och erfarenheter inom områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen mellan industriella länder med demokrati och marknadsekonomi, främst i de 38 medlemsländerna. För att vara miljömässigt hållbar i enlighet med Taxonomin är ett av kraven att en verksamhet ska följa minimiskyddsåtgärder i form av OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

PFCs

Perfluorocarbons
På svenska perfluorkolväten. Används inom elektronikindustrin för produktion av halvledare. De är potenta växthusgaser som bidrar till den ökade växthusgaseffekten.

PRI

Principles for Responsible Investment
PRI är ett FN-stödt internationellt nätverk av investerare som arbetar tillsammans för att implementera dess sex ambitionsprinciper, ofta kallade "principerna".
Länk

SASB

Sustainability Accounting Standards Board
Är en ideell organisation med syfte att utveckla hållbarhetsredovisningsstandarder.    
Länk
                                                                                                                                                                                                                              

SBT

Science Based Targets
Mål som antagits av företag för att minska utsläppen av växthusgaser (GHG) anses vara "vetenskapsbaserade" om de är i linje med den nivå av koldioxidutsläpp som krävs för att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader Celsius jämfört med förindustriella temperaturer, som beskrivs i femte utvärderingsrapporten från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC AR5).

SCoC

Supplier Code of Conduct
Uppförandekod för ett företags leverantörer                                                                                                                                                                                                 

SDG

Sustainable Development Goals
Globala målen, eller de globala målen för hållbar utveckling, är en del av Agenda 2030 för hållbar utveckling.                                  

TCFD

Task Force on Climate-related Financial Disclosures
Är ett ramverk för att kunna identifiera bolagens klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter. Det är FSB (Financial Stability Board) som står bakom initiativet.

UNDP

United Nations Development Programme
FN:s utvecklingsprogram (UNDP) finns på plats i  170  länder  för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta  länder att nå Globala målen till år 2030.

UNFCCC

United Nations Framework Convention on Climate Change
Är ett internationellt miljöfördrag som antogs på Rio-konferensen i Brasilien 9 maj 1992. Förenta nationernas klimatkonferens (COP) är det beslutande organet som ansvarar för att övervaka och granska genomförandet av UNFCCC.

UNGC

United Nations Global Compact
FN:s Global Compact bildades på uppmaning av FN:s generalsekreterare Kofi Annan 1999 vid "World Economic Forum" i Davos. Global Compact som sätter vägledande principer i arbetet med hållbarhet. Global Compacts principer är nu en etablerad praxis bland många företag, inte minst multinationella företag . Genom Global Compact förbinder sig företagen att arbeta med mänskliga rättigheter, arbetsrätt, antikorruption och miljö, genom tio principer.

WBCSD

World Business Council for Sustainable Development
Är en global, vd-ledd organisation med över 200 företag som arbetar tillsammans för att påskynda övergången till en hållbar värld.

INNEHÅLL OM HÅLLBARHET

Tre frågor till hållbarhetschefen.

Här ställer vi tre frågor om hållbarhet och vilka deras prioriteringar är just nu till olika hållbarhetschefer.

Läs mer
Samtal om hållbarhet

Vi samtalar med hållbarhetschefer om utmaningar, möjligheter, risker och annat inom hållbarhetsområdet.

Läs mer
FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Vi går här kort igenom vad FN:s globala mål är för något.

Läs mer
Planetära gränser.

Vi går här kort igenom vad planetära gränser är för något.

Läs mer
Scope 1, 2 och 3.

Vi går här kort igenom vad scope 1, 2 och 3 betyder inom ramen för hållbarhet.

Läs mer
CSDD

Vi går här kort igenom vad CSDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) är för något.

Läs mer
Hållbarhetspolicy.

Här förklarar vi kort vad en hållbarhetspolicy är och vad den är till för.   

Läs mer
Hållbarhetsförkortningar.

Det finns en hel del olika förkortningar inom hållbarhetsområdet.
Här listar vi och förklarar några av dem.

Läs mer