Integritetspolicy

Systademy är ett varumärke som tillhör Finanskompetens FU AB.
Därmed står Finanskompetens FU AB som avsändare och är ansvarig för denna integritetspolicy.(Denna Integritetspolicy är senast uppdaterad 2022-03-11)

Vi som tillhandahåller utbildningarna och Övriga tjänster är Finanskompetens FU AB med organisationsnummer 556600-1151 (”Finanskompetens”). För oss är den personliga integriteten av högsta vikt och vi strävar därför alltid efter att de personer som genomför våra Utbildningar eller använder Övriga tjänster ska kunna känna sig trygga med vår hantering av Personuppgifter (som det är definierat nedan). För att uppnå en sådan trygghet eftersträvar vi alltid att upprätthålla högsta möjliga standard beträffande skyddet av Personuppgifter.

Finanskompetens hanterar, använder och skyddar samt i övrigt behandlar därför Registrerades Personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”). I Avsnitt 2 nedan beskrivs Finanskompetens behandling av Personuppgifter såsom personuppgiftsbiträde. I avsnitt 3 och framåt beskrivs Finanskompetens behandling av personuppgifter såsom personuppgiftsansvarig.

Vi inhämtar Personuppgifter från Registrerade och Användare direkt (t.ex. uppgifter rörande genomförda Utbildningar) och från Kund (t.ex. Användares e-postadress, namn och arbetsgivare).


1. DEFINITIONER

1.1 Följande definitioner ska, i denna Integritetspolicy, ha den betydelse som förklaras nedan:

”Allmänna Villkor”
Vid var tid gällande allmänna villkor som reglerar Finanskompetens tillhandahållande av tjänster och produkter.”Användare”Varje fysisk person som använder Finanskompetens Portal för utbildning.

”Kund”
De kunder, vanligtvis arbetsgivare till Användare, som beställer de av Finanskompetens tillhandahållna utbildningarna.

”Personuppgifter”
All information om fysiska personer vid liv, genom vilken dessa personer direkt eller indirekt kan identifieras. Sådan information är exempelvis namn, adress eller e-postadress och annan information genom vilken en fysisk person kan identifieras. Begreppet innefattar inte personuppgift som avidentifierats i sådan utsträckning att den permanent är omöjlig att direkt eller indirekt hänföra till en fysisk person som är i livet.

”Portalen”
Finanskompetens tekniska lösning för Utbildningar och Övriga tjänster.

”Registrerade”
Fysiska personer vars Personuppgifter behandlas av Finanskompetens.

”Utbildning”
De utbildningar som tillhandahålls av Finanskompetens, bland annat tillgängliga via Portalen.

”Övriga tjänster”
Här avses de tjänster utöver utbildningar som Finanskompetens erbjuder Kund. Det kan exempelvis vara registrering av årlig genomförd fortbildning i timmar för försäkringsdistributörer, den anställdes egna affärer för anställda som omfattas av anmälningsplikt.

2. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SOM PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

2.1 Finanskompetens behandlar såsom personuppgiftsbiträde sådana Personuppgifter som lämnas av Kunder. Sådan behandling av Personuppgifter sker efter Kundens skriftliga instruktioner och inte för Finanskompetens egna ändamål. Detta innefattar t.ex.  att ta emot och behandla beställningar, möjliggöra genomförandet av Utbildningar, upprättandet av deltagarlistor, utfärdandet av diplom samt återrapportering av genomförda Utbildningar i enlighet med för vardera Kund gällande uppdrag.

2.2 I fall då Kunden också är Användare (privatkunder eller enskild firma) och utnyttjar Finanskompetens tjänster utanför vad som kan anses vara rent privat, är Användaren/Kunden själv personuppgiftsansvarig.


3. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OM UTBILDNINGAR I LAGRINGSSYFTE

3.1 På Finanskompetens förstår vi att du som Användare har ett intresse av att vi sparar uppgifter om vilka utbildningar du har genomgått, till exempel för det fall du byter arbetsgivare. Genom denna Integritetspolicy är du informerad om att vi gör detta även för din räkning (och inte bara din arbetsgivares). Det är samma Personuppgifter som behandlas för din egen räkning som för Kundens när det gäller Utbildningar, t.ex. uppgift om genomförd Utbildning, datum och resultat. Detta omfattar inte de uppgifter som anges under ”Övriga tjänster” ovan.

3.2 Den lagliga grunden för behandlingen som nämns i detta avsnitt 3 är för att kunna fullgöra ditt berättigade intresse av att vi fortsätter att lagra uppgifter om Utbildningar t.ex. när du byter arbetsgivare och vårt berättigade intresse av att tillmötesgå din begäran. Du tillfrågas i användargränssnittet i Portalen om du vill att vi lagrar uppgifterna för ändamålet som framgår i denna punkt.

3.3 När den lagliga grunden som angetts ovan i 3.2 upphör, kommer Personuppgifterna inte längre att behandlas med det ändamål som framgår av 3.1.3.4 I förhållande till den nämnda behandlingen i detta avsnitt 3 är Finanskompetens att anse som personuppgiftsansvarig.


4. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I MARKNADSFÖRINGSSYFTE

4.1 Utöver de ovannämnda syftena behandlar Finanskompetens uppgift om e-postadress och telefonnummer samt Användarens namn och arbetsgivare i syfte att erbjuda andra relevanta utbildningar, tjänster eller produkter till Användaren.

4.2 Den lagliga grunden för behandlingen som nämns i detta avsnitt 4 är för att utföra en uppgift som rör Finanskompetens berättigade intresse av att erbjuda andra relevanta utbildningar till dig som Användare.

4.3 När Användaren motsätter sig marknadsföring, kommer Personuppgifterna inte längre att behandlas med det ändamål som framgår av 4.1.4.4 Finanskompetens är personuppgiftsansvarig för den behandling av Personuppgifter som nämns i detta avsnitt 4.


5. REGISTRERADES RÄTTIGHETER

5.1 Den Registrerade har nedanstående rättigheter avseende Personuppgifter. I de fall Finanskompetens är personuppgiftsbiträde hänvisas till Kunden (normalt Användarens arbetsgivare). I de fall Finanskompetens är personuppgiftsansvarig mottas synpunkter eller klagomål enklast per e-post till info@finanskompetens.se.

5.2 Den Registrerade har rätt att begära information om de Personuppgifter som behandlas av Finanskompetens, genom att skriftligen kontakta Finanskompetens via kontaktuppgifterna i punkten 10 nedan. Varje Registrerad har rätt till en kopia av de Personuppgifter som avser denne som är under behandling, utan avgift. För eventuella ytterligare kopior som den Registrerade begär får Finanskompetens ta ut en rimlig avgift på grundval av de administrativa kostnaderna.

5.3 Den Registrerade har rätt att vid behov begära rättelse av felaktig eller inaktuell sådan uppgift, genom en skriftlig begäran till Finanskompetens.

5.4 Den Registrerade har rätt att motsätta sig att Personuppgifterna används för marknadsföring enligt stycke 4.5.5 Den Registrerade har rätt att begära radering eller begränsning av behandling samt invända mot behandling under vissa förutsättningar.

5.6 Den Registrerade har under vissa förutsättningar rätt till dataportabilitet.

5.7 Om du tycker vi gjort fel i behandlingen av dina Personuppgifter, vänligen kontakta oss på de uppgifter som framgår i avsnitt 10 nedan. Du har också rätt att göra anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).


6. SÄKERHET

6.1 Finanskompetens sätter de Registrerades personliga integritet i första rummet och arbetar därför aktivt för att Registrerades Personuppgifter behandlas med största försiktighet. Finanskompetens vidtar de åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att de Registrerades Personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Integritetspolicy.


7. PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

7.1 Finanskompetens kommer inte att sälja eller dela Personuppgifter med tredje part, om inte annat framgår av denna Integritetspolicy.

7.2 Finanskompetens kan dock komma att överföra Personuppgifter som avser de Registrerade till:
1. Finanskompetens underleverantörer och samarbetspartners (främst inom områdena ekonomi och IT-drift), som agerar som våra personuppgiftsbiträden i enlighet med våra instruktioner, för tillhandahållandet av våra tjänster;
2. myndigheter eller juridiska rådgivare vid misstanke om brott mot lag, denna Integritetspolicy eller de avtal som är gällande mellan Kunder och/eller Användare eller vid annan tvist för att tillvarata vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk; samt
3. myndigheter, juridiska rådgivare eller annan aktör om så krävs av Finanskompetens enligt lag eller myndighets påbud för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.7.3 Vi lagrar Personuppgifter inom EU/EES.


8. AGGREGERAD DATA (ICKE IDENTIFIERBARA PERSONUPPGIFTER)

8.1 Finanskompetens kan komma att dela aggregerad information till tredje part. Den aggregerade informationen har i ett sådant fall sammanställts från information som samlats in vid genomförandet av Finanskompetens tjänster och aggregering sker på uppdrag av våra kunder. Aggregerad information innehåller inte någon information som kan härledas till viss individ och utgör därmed inte Personuppgifter.

9. COOKIES OCH LÄNKAR TILL ANDRA HEMSIDOR

9.1 När en Användare använder Portalen kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras av webbläsaren i Besökarens enhet, det vill säga exempelvis dator, mobil eller surfplatta, vid uppkoppling mot Portalen. Finanskompetens använder cookies för att förbättra Användarens upplevelse av Portalen samt för att inhämta information såsom exempelvis statistik om Besökarens användning av Portalen. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra Portalen och Finanskompetens tjänster och erbjudanden i övrigt.

9.2 Besökare kan när som helst neka användningen av cookies genom att ändra inställningen om sin enhet. Om så sker kan dock Besökares upplevelse av Portalen försämras

9.3 Portalen kan innehålla länkar till hemsidor som tillhör tredje part. Besökare som följer en sådan länk bör kontrollera vilka villkor och policys som gäller för den aktuella hemsidan innan denne lämnar ut sina personuppgifter till den som tillhandahåller sidan. Finanskompetens ansvarar under inga omständigheter för sådan hemsida som tillhör tredje part.


10. KONTAKTUPPGIFTER

10.1 För frågor, ytterligare information om Finanskompetens personuppgiftshantering eller för kontakt med Finanskompetens i övrigt, vänligen använd nedan angivna uppgifter:
Finanskompetens FU AB
Wallingatan 33, 111 24, Stockholm
Mailaddress: info@finanskompetens.se
Telefonnummer: 08-651 71 65


11. ÄNDRINGAR

11.1 Finanskompetens har rätt att när som helst ändra eller göra tillägg till Integritetspolicyn. Den senaste versionen av Integritetspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig på Portalen.